Tartalom megrendelése

A Content Writer webhely Általános Szerződési Feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételek a contentwriter.hu webhely (a továbbiakban ,,Webhely”) használatának feltételeit határozzák meg.

§ 1 Rólunk

 1. A Webhely tulajdonosa a Content Writer LLC (a továbbiakban ,,Content Writer”), székhelye Lengyelországban, al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, bejegyezve a KRS szám alatt: 0001088645, NIP: 7792567297.

§ 2 Definíciók

 1. Művek – a Content Writer által elektronikusan nyújtott szövegírói szolgáltatások.
 2. Megrendelés – a Szolgáltatás teljesítésére vonatkozó megbízás.
 3. Ajánlat – a Content Writer által kínált Szolgáltatások összessége.
 4. Ügyfél – a Webhely felhasználója, aki Megrendelést adott le.
 5. Szerződés – az Ügyfél és a Content Writer között létrejött, kölcsönös kötelezettség, amely keretében a Content Writer Megrendeléseket teljesít az Ügyfél által a Content Writer részére fizetett díjazás ellenében.
 6. Felek – a Szerződésben érintett alanyok, azaz az Ügyfél és a Content Writer.

§ 3 A Szolgáltatásnyújtás feltételei

§ 3.1 A Szerződés megkötése

 1. A Szerződések megkötésére a lengyel törvényekkel összhangban kerül sor.
 2. A Webhely felhasználója a Content Marketing + felületen keresztül ad le megrendelést.
 3. A Felület határozza meg a Megrendelés árát és teljesítésének idejét. Ezáltal a Content Writer javaslatot küld a Szerződés megkötésére vonatkozóan.
 4. A Szerződés megkötése a Megrendelés létrehozásával jön létre, a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásával.
 5. Az Ügyfél kötelezi magát, hogy a Szerződés megkötését követően a kiválasztott fizetési móddal végrehajtja a fizetést: [1] Visa/MasterCard bankkártyával, [2] elektronikus pénztárcák segítségével: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal webhelyen.
 6. A fizetés beérkezését követően a Content Writer kötelezi magát, hogy a Műveket a Szerződés feltételeinek megfelelően készíti el.

§ 3.2 A Szerződéstől való elállás és a Szerződés felbontása

 1. A Szerződés megszűnik, miután a Felek között fennálló valamennyi kötelezettség teljesült.
 2. A Művek egyedi jellegére való tekintettel az Ügyfél nem jogosult a Szerződéstől elállni.
 3. A Content Writer felmondhatja a Szerződést bármilyen időpontban, amennyiben a Szolgáltatás nyújtásának jellegéből adódó külső körülmények lehetetlenné teszik a Megrendelés teljesítését. A Szerződés felbontása nem keletkeztet további követelést az Ügyfél részéről a Content Writerrel szemben.
 4. A Content Writer fenntartja magának a jogot a Szerződés azonnali hatályú felbontására abban az esetben, ha az Ügyfél a Szerződés feltételeit lényegesen megszegte vagy nem vállalja a Content Writerrel való együttműködést, lehetetlenné téve ezáltal a Szerződés feltételeinek megfelelő teljesítését.

§ 4 Reklamációk

 1. Az Ügyfélnek a Művek elkészítését követő 3 napon belül joga van a módosítások körének meghatározására, amely módosítások a nyelvi és tartalmi hibák kijavítására vonatkoznak.
 2. A reklamáció elektronikus úton, a [email protected] címre küldött e-mailben benyújtandó.
 3. A reklamáció beérkezését követően a Content Writer határidőt jelöl ki, amelynek lejártáig a Művek módosítását végrehajtja.
 4. A Művek további módosításai fizetés ellenében történnek.

§ 5 Személyes adatok

 1. A 2016.04.27-i általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban a személyes adatok Content Writer általi feldolgozásának feltételeit az adatvédelmi irányelvek részletesen ismertetik.

§ 6 Szerzői jogok

 1. A Content Writer kijelenti, hogy rendelkezik a Művekre vonatkozó, vagyoni, szerzői jogokkal.
 2. A Művek átadásakor a Content Writer a vagyoni, szerzői jogokat és a Művekhez fűződő, függő jogokat átruházza az Ügyfélre.
 3. A Webhelyre vonatkozó szerzői jogok és szellemi tulajdonjogok a Content Writert illetik meg, valamint a szerzői jogok és egyéb, általánosan alkalmazandó jogszabályok által védettek.
 4. Az Ügyfél felhatalmazza a Content Writert az Ügyfél védjegyeinek a Content Writer weboldalán való elhelyezésével történő felhasználására. A fentiekből kifolyólag az Ügyfél díjmentes, nem kizárólagos és örökös licencet ad a Content Writernek a védjegy felhasználására, a fent leírtaknak megfelelő célokból.

§ 7 Felelősség

 1. A Content Writer nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben a Content Writer befolyásán kívül eső károkért.
 2. A Content Writer nem vállal jogi felelősséget az Ügyféllel szemben a Webhely használatából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatképtelenségéből fakadó károkért, függetlenül attól, hogy a kár hogyan keletkezett és mire vonatkozik.
 3. A Content Writer az Ügyféllel szemben mindössze a Szerződés pénzbeli értékének erejéig vállal felelősséget.
 4. A Content Writer kizárólag a Content Writer szándékos cselekedetéből eredő, a Szerződés megkötésekor előre látható, tipikus és ténylegesen felmerült károkért vállal felelősséget az Ügyféllel szemben, kivéve az elmaradt haszont.
 5. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem használja fel a Műveket, az nem jogosítja fel őt a befizetett összeg visszatérítésére vagy egyéb követelésekre.
 6. A Content Writer nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben a Webhelyen felmerülő hibákból és technikai leállásokból eredő károkért.
 7. A Content Writer nem ellenőrzi az Ügyfél által megadott adatok helyességét és valóságtartalmát, sem annak a módját, ahogyan az Ügyfél felhasználja a tartalmakat. Az Ügyfél saját felelősségére teszi közzé és módosítja a Műveket.

§ 8 Záró rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekre az általánosan alkalmazandó lengyel törvények egyéb vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiből eredő jogvitákat a Content Writerre illetékes bíróság rendezi.

Fejleszd a tartalmakat gyorsabban mint a vetélytársak.